FCE - First Certificate in English


MENU

PRZYGOTOWANIA

INNE

Sposb oceniania na egzaminie FCE

Od stycznia 2015 r. stosowany jest nowy sposb przedstawiania wynikw egzaminw Cambridge, kt?ry dostarcza bardziej szczeg?owych informacji o ka?dej z umiej?tno?ci j?zykowej osoby zdaj?cej egzamin - Cambridge English Scale.

W FCE, podobnie jak w FCECPE, s? trzy oceny pozytywne certyfikatu FCE na poziomie B2: A, B i C, ocena na poziomie B1 oraz jedna ocena negatywna (Fail). Aby zaliczy? egzamin i uzyska? certyfikat FCE na poziomie B2, nale?y uzyska? co najmniej 60% punkt?w z egzaminu. Egzamin zdany w przedziale 45-59 % jest potwierdzeniem poziomu B1.

Co istotne, progi s? wyliczane z og?lnej liczby punkt?w - niezaliczenie jednej cz?ci egzaminu nie wyklucza zdania ca?ego egzaminu.


Wyniki FCE

Tylko cz?? ustna oceniana jest w Polsce, a wszystkie pozosta?e w Wielkiej Brytanii. Na wyniki czeka si? ok. 2,5 miesi?ca.


Na co egzaminatorzy zwracaj? uwag? przy ocenianiu?

Speaking

W rzeczywisto?ci osoby zdaj?ce FCE niepotrzebnie denerwuj? si? a? tak przed egzaminem ustnym. To jest poziom, na kt?rym drobne b??dy nie zawa?? na tym, czy egzamin zostanie zaliczony. Najwa?niejsze, aby zadba? o p?ynno?? m?wienia i potrafi? podtrzyma? konwersacj?, a tak?e nie pope?nia? b??d?w gramatycznych.